Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc.

Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Thực hiện văn bản số 1596/SGDĐT-GDTX-CN, ngày 8 tháng 10 năm 2015 của sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. Về việc đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Thực hiện văn bản số 574/PGD&ĐT-CM ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông. Trường PTDTBT Tiểu học Chua Ta mở lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường tham gia bồi dưỡng học tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mông. Giảng viên là thầy giáo dân tộc Mông của trường đã được đào tạo tại sở Giáo dục về dạy.

Đây là một số hình ảnh của lớp học:

Nhà trường đã động viên, khuyến khích các giáo viên, nhân viên là người dân tộc Mông tham gia học tập để biết sử dụng thành thạo cả tiếng nói và chữ viết, góp phần nâng cao nhận thức, bảo tồn, phát huy vốn tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Hiểu được giá trị và tầm quan trong nên đã được sử tham gia rất tích cực của mọi người. Lớp học được thực hiện vào buổi chiều tối rất đông và vui.

Bài viết liên quan